Celem głównym projektu jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania jego zasobów wśród społeczności lokalnej (we wszystkich grupach wiekowych) zamieszkujących obszary chronione na terenie Dolnego Śląska poprzez edukację i promocję w latach 2018 – 2020.

1. Aktywna edukacja społeczności obszarów chronionych prowadząca do podniesienia wiedzy o wartości obszarów chronionych (w szczególności Natura 2000) dla rozwoju lokalnego.

2. Popularyzacja i kształtowanie postaw proekologicznych, w tym podniesienie poziomu świadomości społeczeństwa w zakresie konieczności ochrony obszarów najcenniejszych pod względem zachowania bioróżnorodności, prezentacja dziedzictwa i zróżnicowania przyrodniczego Polski na przykładzie województwa dolnośląskiego, a także edukacja ludności w zakresie walorów zamieszkiwanych przez nią obszarów chronionych.

3. Zwiększenie wiedzy o znaczeniu procedury OOŚ dla przedsięwzięć z uwzględnieniem obszarów Natura 2000 zarówno w ochronie tych obszarów, jak i w kontekście planowania ich rozwoju, znaczenia planów ochrony i ich uwzględnienie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, znaczeniem zdefiniowanej polityki inwestycyjnej gminy, rozwojem lokalnym a wypełnieniem obowiązków związanych z ochroną środowiska.

4. Podniesienie rozumienia przez społeczności lokalne znaczenia wartości przyrody poprzez wykorzystanie koncepcji usług ekosystemowych w warsztatach.

5. Aktywna współpraca środowiska akademickiego, społeczności regionalnej obszarów chronionych oraz innych grup zainteresowanych.

6. Edukacja ekologiczna dzieci na terenie województwa dolnośląskiego.

7. Edukacja i integracja lokalnych społeczności po przez sport i zabawę.