„Człowiek dla Natury – Natura dla Człowieka. Koegzystencja zamiast konkurencji w dolnośląskich obszarach Natura 2000”

 

Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna

Projekt nr POIS.02.04.00-00-0057/16


Rok przyznania: 2018

Akronim: CZŁOWIEK-NATURA

Okres realizacji projektu: 01.05.2018- 30.04. 2020

Wartość projektu: 440 646,80 zł, w tym maksymalna wysokość dofinansowania przypadająca na Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu: 374 549,78 zł.


Streszczenie projektu:

Zasadniczym celem realizacji projektu jest popularyzacja i kształtowanie postaw proekologicznych, w tym podniesienie poziomu świadomości społeczeństwa w zakresie konieczności ochrony obszarów najcenniejszych pod względem zachowania bioróżnorodności, prezentacja dziedzictwa i zróżnicowania przyrodniczego Polski na przykładzie województwa dolnośląskiego, a także edukacja ludności w zakresie walorów zamieszkiwanych przez nią obszarów chronionych. Cel ten zostanie spełniony poprzez realizację następujących działań w projekcie: utworzenie i aktualizacja strony internetowej, organizację konferencji na rozpoczęcie i zakończenie projektu, konkursu, warsztatów, gry terenowej. Działania są ze sobą komplementarne. Projekt skierowany jest do społeczności lokalnych na obszarach chronionych należących do sieci Natura 2000 w województwie dolnośląskim.

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.