Działanie nr 7. Organizacja konferencji „Szanse rozwoju społeczności na obszarach Natura 2000” podsumowującą realizację projektu.

Konferencja ma na celu przedyskutowanie podstawowych problemów zidentyfikowanych na terenach objętych obszarami Natura 2000 w kontekście potrzeb społecznych, inwestycyjnych i edukacyjnych a także podsumowanie projektu wraz z prezentacją efektów (m.in. fotoreportaże z gier, warsztatów, konkursów).

Zakres problematyki: identyfikacja barier rozwoju. Identyfikacja narzędzi likwidacji (ograniczenia) barier. Identyfikacja pożądanych kierunków rozwoju. Pozyskiwanie środków finansowych na ochronę terenów cennych przyrodniczo oraz poszukiwanie alternatywnych źródeł zarobkowania społeczności lokalnej z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych. Tworzenie oferty krajoznawczo – turystycznej opartej na walorach przyrodniczych obszarów chronionych. Proekologiczne działalności gospodarcze na obszarach chronionych: zrównoważona działalność turystyczna, ekoagroturystyka, rolnictwo ekologiczne przyczyniające się do produkcji zdrowej żywności, zrównoważona gospodarka leśna, przyrodolecznictwo i lecznictwo uzdrowiskowe, pamiątkarstwo i rękodzielnictwo.

Konferencja jednodniowa: I dzień 10:00-18:00.

Przewidywana liczba uczestników: 60 osób społeczności lokalnych obszarów Natura 2000 leżących w granicach województwa dolnośląskiego.

Informacja o konferencji zostanie opublikowana na stronie internetowej UPWr, w zakładce dot. projektu. Rekrutacja uczestników konferencji odbędzie się za pomocą opracowanych i rozesłanych ulotek i plakatów do urzędów gmin, bibliotek, świetlic, szkół.

Lokalizacja: Wrocław

Beneficjenci konferencji: liderzy lokalni, przedstawiciele lokalnych organizacji społecznych i ekologicznych. stowarzyszenia i organizacje lokalne, społeczność lokalna, właściciele i administratorzy gruntów prywatnych. Termin realizacji: styczeń 2020 r. – kwiecień 2020 r. Podmiot odpowiedzialny: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Nadzór nad prawidłową realizacją działania nr 7 sprawuje Koordynator merytoryczny oraz eksperci.