Działanie nr 4. Obszary Natura 2000 szansą na rozwój – warsztaty dla społeczności lokalnej obszarów chronionych dotyczące roli ocen oddziaływania na środowisko.

Warsztaty skierowane są do mieszkańców gmin położonych na obszarach i w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów Natura 2000 w województwie dolnośląskim. Czas trwania pojedynczego warsztatu to 7h.

W czas trwania warsztatu wliczone są przerwy kawowe oraz obiad dla uczestników. Przewidywane jest przeprowadzenie 10 jednodniowych warsztatów. Liczba uczestników jednodniowego warsztatu to 15 osób, łącznie 150 uczestników. Warsztaty odbędą się w czterech ośrodkach położonych

w granicach obszarów Natura 2000 – Milicz, Wrocław, Wałbrzych, Jelenia Góra – Sobieszów. Rekrutacja na warsztaty zostanie przeprowadzona w oparciu o zamieszczenie informacji na stronie internetowej projektu oraz rozesłanie stosownych informacji (w formie plakatów i ulotek) do gmin, lokalnych organizacji pozarządowych oraz szkół ponadgimnazjalnych.

Warsztaty zawierają część teoretyczną oraz część praktyczną. Część teoretyczna jest niezbędna, aby uczestnicy warsztatów zapoznali się wymaganiami procedury oceny oddziaływania na obszary Natura 2000, celami planów ochrony i ich uwzględnieniem w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, ograniczeniami wynikającymi z przepisów prawnych, możliwościami rozwoju gospodarczego na obszarach cennych przyrodniczo. Zakres tematyczny każdego z warsztatów dostosowany będzie do uwarunkowań wybranych obszarów Natura 2000 oraz gmin, w których odbędzie się szkolenie.

Warsztaty mają na celu ukierunkowanie mieszkańców na postrzeganie sieci Natura 2000 nie jako barierę, ale szansę dla rozwoju lokalnego poprzez właściwe zrozumienie znaczenia obszarów Natura 2000, rozpoznanie szczególnych uwarunkowań wynikających z faktu ich istnienia, właściwego zorientowania w przepisach dotyczących procedur uzyskiwania zezwoleń na inwestycję, zdefiniowanie rodzajów działalności możliwych do rozwijania na obszarach Natura 2000. Warsztaty prowadzić będzie dwóch trenerów specjalistów: ekspert ds. gospodarki przestrzennej oraz ds. ochrony środowiska z doświadczeniem w ooś.

W realizacji warsztatu niezbędne są materiały dydaktyczne (arkusze papieru – format A1-A0, kredki, flamastry, pisaki, klej, nożyczki).

Efektem materialnym warsztatów będzie, opracowany przez zespoły 4-5 osobowe, koncepcji działalności gospodarczej/rolniczej/społecznej z uwzględnieniem istniejących uwarunkowań, celów i zadań ochrony obszarów Natura 2000, na terenie których przeprowadzane są warsztaty.

Każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie o ukończeniu warsztatów.

Jako narzędzie oceny satysfakcji uczestników warsztatów wybrano ankietę ewaluacyjną (przed i po). Termin realizacji: 11.2018 – 05.2019 r. Podmiot odpowiedzialny – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu