Działanie nr 2. Organizacja konferencji – Człowiek a środowisko – koegzystencja czy konkurencja.

Konferencja ma na celu: szerzenie postaw proekologicznych w odniesieniu do obszarów chronionych, wskazanie korzyści płynących z obecności takich terenów dla społeczeństwa poprzez usługi ekosystemowe świadczone przez obszary przyrodniczo cenne; wskazania pól konfliktów oraz szans ich przeciwdziałaniu.

Prelegentami będą osoby posiadające odpowiednie wykształcenie, praktyczne doświadczenie i kwalifikacje z zakresu Natury 2000; osoby zarządzające terenami chronionymi, naukowcy zajmujący się identyfikacją zasobów środowiska oraz jego ochroną i kształtowaniem, a także praktycy – planiści przestrzenni kształtujący otoczenie, w tym przestrzeń obszarów chronionych.

Informacja o konferencji zostanie opublikowana na stronie internetowej UPWr, w zakładce dot. projektu. Zostanie przygotowana baza adresowa potencjalnych odbiorców i uczestników konferencji.

Rekrutacja beneficjentów konferencji odbędzie się za pomocą rozesłanych informacji o planowanym przedsięwzięciu z opracowanym planem konferencji, ulotkami i plakatami do urzędów gmin, bibliotek, świetlic, szkół. Zostanie przygotowana i wykonana wysyłka mailowa.

Przewidywana liczba uczestników – 80 osób społeczności lokalnych obszarów Natura 2000 leżących w granicach województwa dolnośląskiego. Każdy z uczestników otrzyma komplet materiałów szkoleniowych.

Lokalizacja: konferencja odbędzie się w Ponadregionalnym Rolniczym Centrum Kongresowym w Pawłowicach.

Na potrzeby konferencji, a także promocji całego projektu zostaną opracowane i wykonane:

– plakaty (w formacie A2 – 100 sztuk),

– ulotki (składane do DL – 400 sztuk),

– komiks służący edukacji społeczności obszarów chronionych; komiks zostanie zamieszczony na stronie internetowej oraz zostanie przekazany na warsztatach; komiks w sposób graficzny prezentował będzie rolę obszarów Natura 2000 w zachowaniu różnorodności i dziedzictwa przyrodniczego oraz dobre praktyki ochrony przyrody (1 000 sztuk),

– baner dotyczący niniejszego przedsięwzięcia (1 sztuka). Wybór Wykonawcy dla działania nr 2 zostanie dokonany zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych, zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020” oraz z wewnętrznymi procedurami Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu dotyczącymi zawierania umów z wykonawcami.

Wszystkie materiały informacyjne zostaną oznaczone zgodne z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji i obowiązującymi wytycznymi. Każdy element promocji będzie zawierał nazwę beneficjenta, tytuł projektu, cel projektu, wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt, zestaw logo – znaki FE i UE, adres portalu www.mapadotacji.gov.pl. Nadzór nad prawidłową realizacją działania nr 2 sprawuje Koordynator merytoryczny.

Termin realizacji: wrzesień 2018 r. – kwiecień 2020 r. Termin zorganizowania konferencji został zaplanowany na kwiecień 2019 r. Później będą trwały prace nad monografią. Podmiot odpowiedzialny: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.