Konferencja Naukowa „Człowiek a środowisko – koegzystencja czy konkurencja”

W dniach 26-27 marca 2019 r. odbyła się Konferencja naukowa zorganizowana w ramach projektu „Człowiek dla Natury – Natura dla człowieka. Koegzystencja zamiast konkurencji w dolnośląskich obszarach Natura 2000”.

Projekt realizowany przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko. Zadania realizowane są na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji .

Konferencja miała na celu między innymi: szerzenie postaw proekologicznych w odniesieniu do obszarów chronionych, wskazanie korzyści płynących z obecności takich terenów dla społeczeństwa poprzez usługi ekosystemowe świadczone przez obszary przyrodniczo cenne; wskazania pól konfliktów oraz szans ich przeciwdziałania.

 

Konferencję otworzyła prof. dr hab. Beata Raszka – koordynator merytoryczny nad realizacją projektu.

 

Prelekcje przeprowadzone zostały przez specjalistów z zakresu zarządzania terenami chronionymi, naukowcy zajmujący się identyfikacją zasobów środowiska oraz jego ochroną i kształtowaniem, a także praktycy – planiści przestrzenni kształtujący otoczenie, w tym przestrzeń obszarów chronionych.

 

W pierwszym dniu konferencji w bloku tematycznym dotyczącym edukacji przyrodniczej prowadzonym przez : prof. dr hab. Beatę Raszkę oraz prof. dr hab. inż. Andrzeja Drabińskiego prelekcje wygłosili:

 • prof. dr hab. Krzysztof Kasprzak „Wpływu czynników antropogenicznych na środowisko w obszarach chronionych”,
 • dr Rafał Kurczewski, z-ca dyrektora ds. ochrony przyrody, Wielkopolski Park Narodowy „Edukacja przyrodnicza w polskich parkach narodowych”,
 • dr inż. Piotr Krajewski UPWr „Audyt krajobrazowy w kontekście zapisów Europejskiej Konwencji Krajobrazowej – wdrożenie, nowe możliwości”.

W kolejnym bloku tym razem prowadzonym przez prof. dr hab. Krzysztofa Kasprzaka oraz dr hab. inż. Marię Hełdak prof. nadzw. kontynuowano rozważania na temat edukacji przyrodniczej:

 • mgr Agnieszka Kowalczuk – Misek WODR „Zagrody edukacyjne”,
 • dr Olga Smoleńska, UMK, Toruń „Gospodarstwo agroturystyczne i zagroda edukacyjna szansą na pracę dla całej rodziny i alternatywną edukację”,
 • dr inż. Hanna Adamska UPWr „Rozwój zrównoważony”,
 • dr Mirosław Struś UPWr „Rolnictwo wspierane przez społeczność szansą zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich”.

 

 

W bloku tematycznym dotyczącym konfliktów na obszarach chronionych  prowadzonym przez dr inż. Barbarę Mianowską oraz dr hab. inż. Robert Kalbarczyk prof. nadzw., referowali:

 • Agnieszka Ostrowska-Błońska i Paweł Błoński „Jak powstawał komiks Przygody Dudka Kapelutka z Doliny Baryczy?”,
 • dr hab. inż. Bartosz Jawecki UPWr „Dynamika przemian krajobrazu terenów eksploatacji surowców naturalnych na przykładzie kamieniołomów Strzelina”,
 • Prof. dr hab. Eliza Kalbarczyk, UAM Poznań „Możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii na obszarach chronionych”,
 • mgr inż. Urszula Kwast – Kotlarek GAZ-SYSTEM „Metody realizacji sieci przesyłowych gazu wysokiego ciśnienia w terenach cennych przyrodniczo”.

 

Podczas sesji posterowej uczestnicy Konferencji zaprezentowali następujące tematy:

 1. „Edukacja przyrodnicza w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego i w Arboretum Wojsławice” Magdalena Mularczyk;
 2. „Architektura i krajobraz – muzea i centra edukacji przyrodniczej” Michał Pieczka;
 3. „Lokalizacja wrocławskich osiedli w kontekście obszarów chronionych i zielonej infrastruktury” Joanna Dobrzańska;
 4. „Program Edukacja dla Doliny Baryczy jako nowatorski przykład rozwiązań dydaktycznych w zakresie edukacji przyrodniczej i regionalnej na obszarze NATURA 2000” Zofia Pietryka;
 5. „Dostęp mieszkańców miast do terenów zieleni” Joanna Wysmułek;
 6. „Optymalizacja przestrzenna systemu powierzchni biologicznie czynnych w mieście poprzez stosowanie zielonych dachów” Kamila Pawłowska;
 7. „Metody ochrony puli genetycznej szczątkowych populacji Cypripedium calceolus L. (Orchidaceae) w wybranych obszarach Natura 2000” Anna Jakubska-Busse, Elżbieta Żołubak, Zbigniew Łobas, Michał Śliwiński.

 

 

 

W drugim dniu konferencji w bloku tematycznym: szanse rozwojowe społeczności na obszarach chronionych, prowadzącymi byli: prof. dr hab. Eliza Kalbarczyk i dr hab. inż. Bartosz Jawecki. Prelekcje wygłosili:

 • dr Anna Jęczmyk, UP w Poznaniu „Agroturystyka jako element rozwoju zrównoważonego obszarów chronionych”,
 • dr inż. Izabela Kurtyka-Marcak UPWr „Uwarunkowania prawne prowadzenia działalności agroturystycznej”,
 • mgr Agnieszka Kowalczuk – Misek WODR Wrocław „Uwarunkowania sanitarne prowadzenia działalności agroturystycznej”,
 • dr Sylwia Wierzcholska, UPWr „Czynna ochrona siedlisk hydrogenicznych oraz mechanizmy finansowania na obszarze Natura 2000 „Dolina Bystrzycy Łomnickiej”.

Blok tematyczny w zakresie szans rozwojowych społeczności na obszarach chronionych poprowadzili: dr hab. prof. nadzw UWr Anna Jakubska-Busse oraz dr hab. prof. nadzw. Jarosław Proćków. Natomiast wykłady przeprowadzili:

 • dr inż. Stanisław Minta UPWr „Produkty regionalne na obszarach chronionych”,
 • dr hab. Klara Tomaszewska, emerytowany prof. nadzw. UPWr „Ślady działalności człowieka w środowisku – torfowisko w Borach Dolnośląskich”,
 • dr Mirosław Struś UPWr „Miejsce obszarów chronionych w gminnym programie rewitalizacji”
 • dr inż. Izabela Kurtyka-Marcak UPWr „Ustawa o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych a działalność agroturystyczna”,
 • dr inż. Hanna Adamska UPWr „Obszary chronione: szanse czy bariery rozwoju”.

 

Każdy z bloków tematycznych kończył się dyskusją dotyczącą wygłoszonych referatów.

Comments are closed.